+373 22 81 11 81

Languages

Shopping cart

0 analize: 0.00 lei

Custom Search 1

Toate analizele

Servicii medicale
Recepția
Registratura
Sala de proceduri
Medicul Consultant
Hepatite Virale
HP10
ADN-HBV (test calitativ)
500.00 lei
HP11
ADN-HBV (test cantitativ)
1,776.00 lei
HP22
Anti - HDV IgM (ELISA)
140.00 lei
HP21
Anti - HDV total (ELISA)
140.00 lei
HP01C
Anti – HAV IgM (Metoda ELISA)
180.00 lei
HP02C
Anti-HAV IgG (total) (Metoda ELISA)
180.00 lei
HP01B
Anti-HAV IgM (CLIA)
180.00 lei
HP02B
Anti-HAV total (CLIA)
180.00 lei
HP06B
Anti-HBc IgM (CLIA)
150.00 lei
HP06C
Anti-HBc IgM (ELISA)
150.00 lei
HP07B
Anti-HBcor total (CLIA)
140.00 lei
HP07C
Anti-HBcor total (ELISA)
120.00 lei
HP09B
Anti-Hbe (CLIA)
150.00 lei
HP09C
Anti-Hbe (ELISA)
150.00 lei
HP05
Anti-HBs (cantitativ - controlul vaccinarii) (ELISA)
150.00 lei
HP04B
Anti-HBs (CLIA)
140.00 lei
HP04C
Anti-HBs (ELISA)
120.00 lei
HP15
Anti-HCV IgM (Metoda ELISA)
130.00 lei
HP14B
Anti-HCV total (CLIA)
150.00 lei
HP14C
Anti-HCV total (ELISA)
120.00 lei
HP08B
Antigen Hbe (CLIA)
190.00 lei
HP08C
Antigen Hbe (ELISA)
120.00 lei
HP03C
Antigen HBs (AgHBs) (ELISA)
120.00 lei
HP03D
Antigen HBs (AgHBs) test confirmator
450.00 lei
HP03B
Antigen HBs (AgHBs)(CLIA)
130.00 lei
HP17
ARN - HCV (test calitativ)
500.00 lei
HP23
ARN - HDV (test calitativ)
500.00 lei
HP16
ARN-HCV (test cantitativ )
1,776.00 lei
HP24
ARN-HDV (test cantitativ)
1,900.00 lei
HP25
ARN-HGV (test calitativ)
700.00 lei
HP 12
Determinarea genotipului HBV
7,884.00 lei
HP30
Determinarea genotipului HCV (1a, 1b, 2, 3a, 3b) - metoda PCR
1,250.00 lei
HP18
Determinarea genotipului HCV (1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6)
2,500.00 lei